Vaporizer von DynaVap ohne Elektornik oder Akku. Oldschool analog.